09AB - Classic

  • Lichtschranke Einweg "SLIM" EPS

  • Busfähige - Lichtschranke Einweg "SLIM" EPSB

  • Lichtschranke Einweg "Medium" EPMO

  • Busfähige - Lichtschranke Einweg "Medium" EPMOB

  • 2x Pfosten 500mm (PPH1) für 1xLichtschranke "Medium" EPMO / EPMOB

  • 2x Pfosten 1000mm (PPH2) für 2xLichtschranke "Medium" EPMO / EPMOB

  • Reflektor-Lichtschranke PXB